TRƯỜNG MẦM NON B XÃ NGŨ HIỆP

 

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI MẪU GIÁO LỚN - LỚP A1 (5-6 tuổi)

NĂM HỌC: 2020 - 2021

 

Hoạt động       

 

Thứ

Tuần I, III

Tuần II, IV

HOẠT ĐỘNG HỌC

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

HOẠT ĐỘNG CHIỀU

HOẠT ĐỘNG HỌC

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

HOẠT ĐỘNG CHIỀU

 

Thứ 2

ÂM NHẠC

HĐ lao động

Chơi tự chọn

Hướng dẫn

trò chơi mới

Ôn trò chơi cũ

PTVĐ

 

HĐ lao động

Chơi tự chọn

Hướng dẫn

trò chơi mới

Ôn trò chơi cũ

 

Thứ 3

 

LQCC

 

 

HĐ có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

Rèn kỹ năng vệ sinh, lao động tự phục vụ

 

LQCC

 

 

HĐ có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

Rèn kỹ năng vệ sinh, lao động tự phục vụ

 

 

Thứ 4

HĐKP

 

HĐ có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

Hoạt động tự chọn

 

HĐKP

 

HĐ có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

Hoạt động tự chọn

 

 

Thứ 5

       LQVT

 

HĐ có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

 

Rèn kĩ năng HĐH , làm vở TCHT

 

 

LQVT

 

 

HĐ có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

Rèn kĩ năng HĐH , làm vở TCHT

 

 

Thứ 6

 

LQVH

 

 

Hoạt động

giao lưu

Chơi tự chọn

 

Nêu gương bé ngoan

Liên hoan văn nghệ

TẠO HÌNH

HĐ có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

Nêu gương bé ngoan

Liên hoan văn nghệ

      TRƯỜNG MẦM NON B XÃ NGŨ HIỆP

 

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI MẪU GIÁO LỚN - LỚP A2 (5-6 tuổi)

NĂM HỌC: 2020 - 2021

 

Hoạt động       

 

Thứ

TUẦN I, III

TUẦN II, IV

HOẠT ĐỘNG HỌC

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

HOẠT ĐỘNG CHIỀU

HOẠT ĐỘNG HỌC

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

HOẠT ĐỘNG CHIỀU

 

Thứ 2

LQVH

 

HĐ lao động

Chơi tự chọn

 

Hướng dẫn

trò chơi mới

Ôn trò chơi cũ

TẠO HÌNH

 

HĐ lao động

Chơi tự chọn

 

Hướng dẫn

trò chơi mới

Ôn trò chơi cũ

 

Thứ 3

 

HĐKP

 

 

HĐ có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

 

Rèn

kỹ năng vệ sinh, lao động tự phục vụ

HĐKP

HĐ có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

Kỹ năng vệ sinh, lao động tự phục vụ

 

Thứ 4

 

LQVT

 

HĐ có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

 

Rèn kĩ năng HĐ vui chơi - làm vở TCHT

 

LQVT

 

HĐ có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

Rèn kĩ năng HĐ vui chơi - làm vở TCHT

 

Thứ 5

ÂM NHẠC

HĐ có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

 

Hoạt động tự chọn

 

PTVĐ

                                                                                                                   

HĐ có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

Hoạt động tự chọn

 

 

Thứ 6

LQCC

 

Hoạt động

giao lưu

Chơi tự chọn

Nêu gương bé ngoan

Liên hoan văn nghệ

LQCC

 

HĐ có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

Nêu gương bé ngoan

Liên hoan văn nghệ

 

 

TRƯỜNG MẦM NON B XÃ NGŨ HIỆP

 

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI MẪU GIÁO LỚN - LỚPA3 (5-6 tuổi)

 NĂM HỌC: 2020 - 2021

 

Hoạt động       

 

Thứ

TUẦN I, III

TUẦN II, IV

HOẠT ĐỘNG HỌC

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

HOẠT ĐỘNG CHIỀU

HOẠT ĐỘNG HỌC

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

HOẠT ĐỘNG CHIỀU

 

Thứ 2

ÂM NHẠC

HĐ lao động

Chơi tự chọn

Hướng dẫn

trò chơi mới

Ôn trò chơi cũ

PTVĐ

 

HĐ lao động

Chơi tự chọn

Hướng dẫn

trò chơi mới

Ôn trò chơi cũ

 

Thứ 3

 

LQCC

 

 

HĐ có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

Rèn kỹ năng vệ sinh, lao động tự phục vụ

 

LQCC

 

 

HĐ có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

Rèn kỹ năng vệ sinh, lao động tự phục vụ

 

 

Thứ 4

HĐKP

 

HĐ có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

Hoạt động tự chọn

 

HĐKP

 

HĐ có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

Hoạt động tự chọn

 

 

Thứ 5

       LQVT

 

HĐ có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

 

Rèn kĩ năng HĐH , làm vở TCHT

 

 

LQVT

 

 

HĐ có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

Rèn kĩ năng HĐH , làm vở TCHT

 

 

Thứ 6

 

LQVH

 

 

Hoạt động

giao lưu

Chơi tự chọn

 

Nêu gương bé ngoan

Liên hoan văn nghệ

 TẠO HÌNH

HĐ có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

Nêu gương bé ngoan

Liên hoan văn nghệ

 

 

TRƯỜNG MẦM NON B XÃ NGŨ HIỆP

 

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI MẪU GIÁO LỚN - LỚP A4 (5-6 tuổi)

NĂM HỌC: 2020- 2021

 

Hoạt

 động       

 

Thứ

TUẦNI, III

Tuần II, IV

HOẠT ĐỘNG HỌC

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

HOẠT ĐỘNG CHIỀU

HOẠT ĐỘNG HỌC

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

HOẠT ĐỘNG CHIỀU

 

Thứ 2

 

LQVH

 

HĐ lao động

Chơi tự chọn

 

Hướng dẫn

trò chơi mới

Ôn trò chơi cũ

TẠO HÌNH

HĐ lao động

Chơi tự chọn

Hướng dẫn

trò chơi mới

Ôn trò chơi cũ

 

Thứ 3

 

    LQVT

 

 

HĐ có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

Rèn kĩ năng HĐH , làm vở TCHT

 

LQVT

 

HĐ có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

Rèn kĩ năng HĐH , làm vở TCHT

 

 

Thứ 4

 

LQCC

 

HĐ có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

 

Hoạt động tự chọn

 

LQCC

 

HĐ có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

Hoạt động tự chọn

 

 

Thứ 5

HĐKP

 

HĐ có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

 

Rèn kỹ năng vệ sinh, lao động tự phục vụ

HĐKP

 

 

HĐ có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

Rèn kỹ năng vệ sinh, lao động tự phục vụ

 

 

Thứ 6

ÂM NHẠC

 

Hoạt động

giao lưu

Chơi tự chọn

 

Nêu gương bé ngoan

Liên hoan văn nghệ

PTVĐ

 

 

HĐ có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

Nêu gương bé ngoan

Liên hoan văn nghệ

 

 

TRƯỜNG MẦM NON B XÃ NGŨ HIỆP

       

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI MẦU GIÁO NHỠ - LỚP B1 ( 4-5 TUỔI)

NĂM HỌC: 2020 - 2021

 

       Hoạt     

        động

 

Thứ

TUẦN I, III

TUẦN II, IV

HOẠT ĐỘNG HỌC

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

HOẠT ĐỘNG CHIỀU

HOẠT ĐỘNG HỌC

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

HOẠT ĐỘNG CHIỀU

2

 

LQVH

có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

Hướng dẫn

trò chơi mới hoặc

ôn trò chơi cũ

 

LQVH

 

có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

Hướng dẫn

trò chơi mới hoặc

ôn trò chơi cũ

3

 

TẠO HÌNH

 

lao động

(giao lưu; thăm quan)

Rèn kỹ năng

lao động tự phục vụ;

kỹ năng vệ sinh

 

TẠO HÌNH

 

lao động

(giao lưu;

thăm quan)

Rèn kỹ năng

lao động tự phục vụ;

kỹ năng vệ sinh

4

 

HĐKP

 

có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

 

Hoạt động tự chọn

 

 

HĐKP

 

có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

 

Hoạt động tự chọn

 

5

 

LQVT

 

có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

Rèn kỹ năng

hoạt động học;

làm vở TCHT

 

LQVT

 

có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

Rèn kỹ năng

hoạt động học;

làm vở TCHT

6

 

PTVĐ

 

có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

Nêu gương bé ngoan

Liên hoan văn nghệ

 

ÂM NHẠC

 

 

HĐ có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

Nêu gương bé ngoan

Liên hoan văn nghệ

 

 

  TRƯỜNG MẦM NON B XÃ NGŨ HIỆP

 

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI MẦU GIÁO NHỠ - LỚP B2 ( 4-5 TUỔI)

NĂM HỌC: 2020 - 2021

 

       Hoạt     

        động

 

Thứ

 

TUẦN I, III

 

TUẦN II, IV

HOẠT ĐỘNG HỌC

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

HOẠT ĐỘNG CHIỀU

HOẠT ĐỘNG HỌC

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

HOẠT ĐỘNG CHIỀU

2

 

LQVH

có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

Hướng dẫn

trò chơi mới hoặc

ôn trò chơi cũ

 

LQVH

 

có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

Hướng dẫn

trò chơi mới hoặc

ôn trò chơi cũ

3

 

TẠO HÌNH

 

lao động

(giao lưu; thăm quan)

Rèn kỹ năng

lao động tự phục vụ;

kỹ năng vệ sinh

 

TẠO HÌNH

 

lao động

(giao lưu;

thăm quan)

Rèn kỹ năng

lao động tự phục vụ;

kỹ năng vệ sinh

4

 

HĐKP

 

có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

 

Hoạt động tự chọn

 

 

HĐKP

 

có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

 

Hoạt động tự chọn

 

5

 

LQVT

 

có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

Rèn kỹ năng

hoạt động học;

làm vở TCHT

 

LQVT

 

có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

Rèn kỹ năng

hoạt động học;

làm vở TCHT

6

 

PTVĐ

 

có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

Nêu gương bé ngoan

Liên hoan văn nghệ

 

ÂM NHẠC

 

HĐ có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

Nêu gương bé ngoan

Liên hoan văn nghệ

 

 

TRƯỜNG MẦM NON B XÃ NGŨ HIỆP

       

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI MẦU GIÁO NHỠ - LỚP B3 ( 4-5 TUỔI)

NĂM HỌC: 2020 - 2021

 

       Hoạt     

        động

 

Thứ

TUẦN I, III

TUẦN II, IV

HOẠT ĐỘNG HỌC

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

HOẠT ĐỘNG CHIỀU

HOẠT ĐỘNG HỌC

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

HOẠT ĐỘNG CHIỀU

2

 

PTVĐ

 

có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

Hướng dẫn

trò chơi mới hoặc

 ôn trò chơi cũ

 

ÂM NHẠC

có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

Hướng dẫn

trò chơi mới hoặc

 ôn trò chơi cũ

3

 

HĐKP

 HĐ lao động

(giao lưu; thăm quan)

Rèn kỹ năng

lao động tự phục vụ;

kỹ năng vệ sinh

 

HĐKP

 

lao động

(giao lưu;

thăm quan)

Rèn kỹ năng

lao động tự phục vụ;

 kỹ năng vệ sinh

4

 

LQVT

có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

      Rèn kỹ năng

hoạt động học;

làm vở TCHT

  

 

LQVT

 

 

có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

Rèn kỹ năng

hoạt động học;

 làm vở TCHT

5

 

 TẠO HÌNH

 

có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

 

Hoạt động tự chọn

 

 

 TẠO HÌNH

có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

 

 

Hoạt động tự chọn

 

6

                      

       LQVH

 

có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

Nêu gương bé ngoan

Liên hoan văn nghệ

 

LQVH

HĐ có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

Nêu gương bé ngoan

Liên hoan văn nghệ

 

TRƯỜNG MẦM NON B XÃ NGŨ HIỆP

       

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI MẦU GIÁO NHỠ -LỚP B4 ( 4-5 TUỔI)

NĂM HỌC: 2020- 2021

 

       Hoạt     

        động

 

Thứ

TUẦN I, III

TUẦN II, IV

HOẠT ĐỘNG HỌC

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

HOẠT ĐỘNG CHIỀU

HOẠT ĐỘNG HỌC

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

HOẠT ĐỘNG CHIỀU

2

 

TẠO HÌNH

 

có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

Hướng dẫn

trò chơi mới hoặc

 ôn trò chơi cũ

 

TẠO HÌNH

 

có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

Hướng dẫn

trò chơi mới hoặc

 ôn trò chơi cũ

3

 

LQVT

 HĐ lao động

(giao lưu; thăm quan)

Rèn kỹ năng

hoạt động học;

 làm vở TCHT

 

LQVT

 

lao động

(giao lưu;

thăm quan)

Rèn kỹ năng

hoạt động học;

 làm vở TCHT

4

   

 

LQVH

                 

có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

 

 

Hoạt động tự chọn

 

  

 

LQVH

 

có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

 

 

Hoạt động tự chọn

 

5

 

PTVĐ

 

có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

Rèn kỹ năng

lao động tự phục vụ;

kỹ năng vệ sinh

 

ÂM NHẠC

 

có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

Rèn kỹ năng lao động tự phục vụ,

 kỹ năng vệ sinh

6

 

 HĐKP

 

có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

Nêu gương bé ngoan

Liên hoan văn nghệ

 

 HĐKP

 

HĐ có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

Nêu gương bé ngoan

Liên hoan văn nghệ

 

TRƯỜNG MẦM NON B XÃ NGŨ HIỆP

       

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI MẪU GIÁO BÉ - LỚP C1 ( 3-4 TUỔI)

NĂM HỌC: 2020 - 2021

 

Hoạt động       

Thứ

TUẦN I, III

TUẦN II, IV

 

HOẠT ĐỘNG HỌC

 

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

 

HOẠT ĐỘNG CHIỀU

 

HOẠT ĐỘNG HỌC

 

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

 

HOẠT ĐỘNG CHIỀU

 

Thứ 2

 

LQVH

HĐ có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

Hướng dẫn

trò chơi mới hoặc

 ôn trò chơi cũ

 

LQVH

 

HĐ có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

Hướng dẫn

trò chơi mới hoặc

 ôn trò chơi cũ

 

Thứ 3

 

HĐKP

 

HĐ có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

Rèn kỹ năng

lao động tự phục vụ; kỹ năng vệ sinh

 

HĐKP

 

HĐ có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

Rèn kỹ năng

lao động tự phục vụ; kỹ năng vệ sinh

 

Thứ 4

 

LQVT

lao động

(giao lưu; thăm quan)

Rèn kỹ năng

hoạt động học;

 làm vở TCHT

 

LQVT

 

lao động

(giao lưu; thăm quan)

Rèn kỹ năng

hoạt động học;

 làm vở TCHT

 

Thứ 5

 

TẠO HÌNH

 

HĐ có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọN

 

Hoạt động tự chọn

 

 TẠO HÌNH

 

HĐ có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

 

Hoạt động tự chọn

 

Thứ 6

 

PTVĐ

 

HĐ có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

Nêu gương bé ngoan

Liên hoan văn nghệ

 

 ÂM NHẠC

 

HĐ có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

Nêu gương bé ngoan

Liên hoan văn nghệ

    

 

TRƯỜNG MẦM NON B XÃ NGŨ HIỆP

       

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI MẪU GIÁO BÉ - LỚP C2 ( 3-4 TUỔI)

NĂM HỌC: 2020- 2021

 

Hoạt

động       

Thứ

TUẦN I, III

TUẦN II, IV

HOẠT ĐỘNG HỌC

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

HOẠT ĐỘNG CHIỀU

HOẠT ĐỘNG HỌC

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

HOẠT ĐỘNG CHIỀU

 

Thứ 2

 

LQVH

HĐ có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

Hướng dẫn

trò chơi mới hoặc

 ôn trò chơi cũ

 

LQVH

HĐ có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

Hướng dẫn

trò chơi mới hoặc

 ôn trò chơi cũ

 

Thứ 3

 

HĐKP

 

HĐ có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

Rèn kỹ năng

lao động tự phục vụ; kỹ năng vệ sinh

 

HĐKP

 

HĐ có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

Rèn kỹ năng

lao động tự phục vụ; kỹ năng vệ sinh

 

Thứ 4

 

LQVT

lao động

(giao lưu; thăm quan)

Rèn kỹ năng

hoạt động học;

làm vở TCHT

 

LQVT

 

lao động

(giao lưu; thăm quan)

Rèn kỹ năng

hoạt động học;

làm vở TCHT

 

Thứ 5

 

TẠO HÌNH

HĐ có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

 

 

Hoạt động tự chọn

 

 

TẠO HÌNH

 

HĐ có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

 

 

Hoạt động tự chọn

 

Thứ 6

 

PTVĐ

 

HĐ có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

Nêu gương bé ngoan

Liên hoan văn nghệ

 

ÂM NHẠC

 

HĐ có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

Nêu gương bé ngoan

Liên hoan văn nghệ

        

TRƯỜNG MẦM NON B XÃ NGŨ HIỆP

 

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI MẪU GIÁO BÉ - LỚPC3 (3-4 TUỔI)

NĂM HỌC: 2020 - 2021

 

Hoạt

động       

Thứ

Tuần I, III

Tuần II, IV

HOẠT ĐỘNG HỌC

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

HOẠT ĐỘNG CHIỀU

HOẠT ĐỘNG HỌC

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

HOẠT ĐỘNG CHIỀU

 

Thứ 2

 

PTVĐ

 

 

có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

Hướng dẫn

trò chơi mới hoặc

ôn trò chơi cũ

ÂM NHẠC

có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

Hướng dẫn

trò chơi mới hoặc

ôn trò chơi cũ

 

Thứ 3

 

LQVT

 

có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

 

Rèn kỹ năng hoạt động học, làm vở TCHT

 

 

 

LQVT

 

có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

Rèn kỹ năng hoạt động học, làm vở TCHT

 

 

Thứ 4

HĐKP

 

lao động

(giao lưu; thăm quan

Hoạt động tự chọn

    

     HĐKP

 

 

lao động

(giao lưu;

thăm quan

Hoạt động tự chọn

 

Thứ 5

LQVH

 

có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

Rèn kỹ năng lao động tự phục vụ; kỹ năng vệ sinh

LQVH

 

có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

Rèn kỹ năng

lao động tự phục vụ;

kỹ năng vệ sinh

 

Thứ 6

 

TẠO HÌNH

 

 

có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

Nêu gương bé ngoan

Liên hoan văn nghệ

TẠO HÌNH

 

HĐ có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

Nêu gương bé ngoan

Liên hoan văn nghệ

 

TRƯỜNG MẦM NON B XÃ NGŨ HIỆP

 

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI MẪU GIÁO BÉ - LỚP C4 (3-4 TUỔI)

NĂM HỌC: 2020 - 2021

 

Hoạt động       

Thứ

TUẦN I, III

TUẦN II, IV

HOẠT ĐỘNG HỌC

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

HOẠT ĐỘNG CHIỀU

HOẠT ĐỘNG HỌC

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

HOẠT ĐỘNG CHIỀU

 

Thứ 2

 

 TẠO HÌNH

 

HĐ có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

Hướng dẫn

trò chơi mới hoặc

 ôn trò chơi cũ

 

 TẠO HÌNH

 

HĐ có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

Hướng dẫn

trò chơi mới hoặc

 ôn trò chơi cũ

 

Thứ 3

 

LQVH

 

HĐ có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

Rèn kỹ năng

lao động tự phục vụ; kỹ năng vệ sinh

 

LQVH

 

HĐ có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

Rèn kỹ năng

lao động tự phục vụ; kỹ năng vệ sinh

 

Thứ 4

 

PTVĐ

 

 

lao động

(giao lưu;

thăm quan)

 

Hoạt động tự chọn

 

ÂM NHẠC

 

 

lao động

(giao lưu;

thăm quan)

 

Hoạt động tự chọn

 

Thứ 5

 

LQVT

 

HĐ có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

 

Rèn kỹ năng

hoạt động học;

 làm vở TCHT

 

LQVT

 

 

HĐ có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

 

Rèn kỹ năng

hoạt động học;

 làm vở TCHT

 

 

Thứ 6

 

HĐKP

HĐ có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

Nêu gương bé ngoan

Liên hoan văn nghệ

 

HĐKP

HĐ có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

Nêu gương bé ngoan

Liên hoan văn nghệ

TRƯỜNG MẦM NON B XÃ NGŨ HIỆP

 

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI NHÀ TRẺ - LỚP D1 ( 24-36 Tháng)

NĂM HỌC: 2020- 2021

 

         Hoạt động

 

Thứ

HOẠT ĐỘNG HỌC

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

HOẠT ĐỘNG CHIỀU

Thứ 2

HOẠT ĐỘNG

THƠ, TRUYỆN

Hoạt động có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

Hướng dẫn trò chơi mới, Ôn trò chơi cũ

Thứ 3

TẠO HÌNH

Hoạt động có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

 

Rèn kỹ năng vệ sinh,

Kỹ năng tự phục vụ

Thứ 4

NHẬN BIẾT

Đi dạo thăm quan

Chơi tự chọn

 

Ôn kỹ năng HĐ với đồ vật

 

Thứ 5

PTVĐ

 

Hoạt động lao động

 

 

Ôn luyện kỹ năng môn học

Thứ 6

 GD ÂM NHẠC

Hoạt động có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

Nêu gương bé ngoan

Liên hoan văn nghệ

TRƯỜNG MẦM NON B XÃ NGŨ HIỆP

 

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI NHÀ TRẺ - LỚP D2 ( 24-36 Tháng)

NĂM HỌC: 2020- 2021

    

         Hoạt động

 

Thứ

HOẠT ĐỘNG HỌC

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

HOẠT ĐỘNG CHIỀU

Thứ 2

GD  ÂM NHẠC

Hoạt động có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

Hướng dẫn trò chơi mới, Ôn trò chơi cũ

Thứ 3

NHẬN BIẾT

Hoạt động có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

 

Rèn kỹ năng vệ sinh,

Kỹ năng tự phục vụ

Thứ 4

HOẠT ĐỘNG

THƠ, TRUYỆN

Đi dạo thăm quan

Chơi tự chọn

 

Ôn kỹ năng HĐ với đồ vật

 

Thứ 5

TẠO HÌNH

Hoạt động lao động

 

 

Ôn luyện kỹ năng môn học

Thứ 6

PTVĐ

Hoạt động có chủ đích

TCVĐ

Chơi tự chọn

Nêu gương bé ngoan

Liên hoan văn nghê